+31 (0)46 202 11 31
Wij zijn nu gesloten
Adaptive Automotive Logo Tekst Wit Homepage

Over ons

Algemene voorwaarden Adaptive Automotive

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Adaptive Automotive: de gebruiker van de algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Sittard en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 62709062, hierna te noemen Adaptive

De opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan Adaptive Automotive tot het verrichten van de in de opdracht (ref. Artikel 1) beschreven werkzaamheden

De overeenkomst: de overeenkomst van koop en plaatsing van onderdelen, aanbrengen van folies reparatiewerkzaamheden en transport van auto’s

De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, reparatiewerkzaamheden, het tunen van auto’s en transportwerkzaamheden

Artikel 2: De offerte

De offerte van Adaptive Automotive wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. Een offerte waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat die een verschrijving of vergissing bevat bindt Adaptive Automotive in geen geval.

Artikel 3: De overeenkomst

De overeenkomst dient schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst wordt een kopie aan de opdrachtgever verstrekt. De schriftelijke overeenkomst dient door zowel Adaptive Automotive als De opdrachtgever te zijn ondertekent. 

Artikel 4: De inhoud van de overeenkomst.

In een schriftelijke dan wel elektronische overeenkomst worden in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen:

de door de opdrachtgever gewenste onderdelen

  • een omschrijving van de werkzaamheden
  • de prijzen van de onderdelen en/of werkzaamheden
  • de vermoedelijke of vaste leveringsdatum
  • de verwijzing naar de garantiebepalingen
  • de wijze van betaling

Artikel 5: Prijswijzigingen/Prijsstijging

Prijsstijgingen door wijzigingen in fabrieks- en/of importprijzen of in valutakoersen van onderdelen worden doorberekend. De opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in geval de verhoging van de bedongen prijs door Adaptive plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na kennisgeving schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 6: Annuleren van de overeenkomst.

De opdrachtgever heeft de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren, ongeacht of Adaptive in zijn verplichtingen te kort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 7: De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronisch door opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Adaptive is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan opdrachtgever verstrekt.

Artikel 8: Prijsopgave en termijn.

Opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij opdrachtgever en Adaptive een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dien Adaptive contact met de opdrachtgever op te nemen, om de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken, onder schadeloosstelling van Adaptive voor de reeds verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient Adaptive de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van Adaptive.

Artikel 9: De Factuur

Er zal te allen tijde een gespecifieerde rekening worden afgegeven. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere belastingen, accijnzen of heffingen van overheidswege, tenzij specifiek vermeld.

Artikel 10: Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen 3 werkdagen na kennisneming van voltooien van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan Adaptive een vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen, tenzij anders afgesproken en vermeld.

Artikel 11: Retentierecht

Adaptive kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als: – opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet- opdrachtgever de kosten van eerdere door Adaptive verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Adaptive niet of niet geheel voldoet. Adaptive kan het retentierecht niet uitoefenen indien opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie Voertuigen, heeft gesteld. 

Artikel 12: Vervangen onderdelen

Vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze daarom, bij verstrekking van de opdracht, heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die i.v.m. garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever met behulp van deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.  


 
 

+31 (0)46 202 11 31
Wij zijn nu gesloten
+31 (0)46 202 11 31
Wij zijn nu gesloten
WAAR BEN JE NAAR OPZOEK?
Let op!

Door een technische storing zijn wij op dit moment niet bereikbaar op ons vaste telefoonnummer.
Bel daarom +31 (0)6 344 02 180!